Pirkšanas noteikumi

Lietotie termini:
Atteikuma veidlapa – veidlapa, kuru aizpildot, var izmantot nopirkto Preču atteikuma tiesības.
Interneta veikals – Pārdevēja veidota mājas lapa www.mieganams.lv un preču datu bāze, kuras ietvaros Pircējs iegādājas Preces.
Kurjers − Pārdevēja izvēlēts sadarbības partneris, kurš Pārdevēja uzdevumā piegādā Pircēja apmaksātās Preces.
Līgums – Pārdevēja un Pircēja noslēgts Preču pirkšanas-pārdošanas līgums.
Nereģistrēts pircējs – jeb persona, kura nav aizpildījusi un iesniegusi Interneta veikalā pieejamo reģistrācijas formu.
Noteikumi – Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi Interneta veikalā.
Pasūtījums − Interneta veikalā Pircēja izvēlētas Preces.
Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Miega nams”, reģistrācijas Nr.40003873910, juridiskā adrese Mencu iela 24, Rīga, LV-1016.
Pircējs – fiziska vai juridiska persona, Reģistrēts vai Nereģistrēts pircējs kas Interneta veikalā iegādājas Preces.
Pirkuma grozs − Pircēja izvēlētās, bet vēl neapmaksātas Preces Interneta veikalā.
Preces – Interneta veikalā redzamās Preces, kuras var iegādāties jebkurš Pircējs, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi vai kad konteksts nosaka citādu šī vārda izpratni.
Reģistrēts Pircējs − Pircējs, kurš ir aizpildījis un iesniedzis Interneta veikalā pieejamo reģistrācijas formu.

1.1. Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, Preču un ar tām saistīto pakalpojumu iegādes nosacījumus, Preču apmaksas un to piegādes kārtību, Pircēja un Pārdevēja atbildību saistību izpildē. 
1.2. Noteikumu neatņemama un būtiska sastāvdaļa ir Privātuma politika (informācija par Pircēja personas datu apstrādi saistībā ar Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem), kura tāpat kā šie Noteikumi ir publicēti Interneta veikalā.
1.3. Pārdevējs patur tiesības grozīt Noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.
1.4. Pircējs pasūta, bet Pārdevējs apņemas, atbilstoši Pircēja norādītajam piegādes veidam, piegādāt Pircējam Preces, kuru nosaukumi, komplektācija, cenas, daudzums un Preces vērtība tiek saskaņoti, Pircējam veicot Pasūtījumu, un ir norādīti rēķinā.
1.5. Noteikumi ir saistoši Pārdevējam, Pircējam, kā arī ikvienam Interneta veikala apmeklētājam. Pircējs nav tiesīgs iegādāties Interneta veikalā pieejamās Preces, ja nav iepazinies ar Pirkšanas Noteikumiem. Piekrītot šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, Pircējs apstiprina, ka ar šiem dokumentiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot.
1.6. Visi ar Preču pirkšanu un pārdošanu saistītie nosacījumi tiek iesniegti pirms Līguma noslēgšanas, gan no Pircēja, gan Pārdevēja puses. Līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs Interneta veikalā ir izvēlējies Preces un ir piekritis to apmaksai nospiežot pogu “VEIKT PASŪTĪJUMU”.
1.7. Pircējs apņemas pasūtīt un pieņemt Preces, un samaksāt par tām Pasūtījuma cenu Līgumā noteiktā kārtībā. Preču piegāde tiek veikta Interneta veikalā norādītajā teritorijā un Pircēja izvēlētajā piegādes veidā.
1.8. Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

2.1. Pārdevējs apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un izmantošanu atbilstoši Privātuma politikai, ar kuru var iepazīties jebkurš Interneta veikala apmeklētājs.

 

2.2. Nereģistrēts Pircējs, veicot Pasūtījumu Interneta veikalā un sniedzot pieprasīto informāciju, piekrīt Noteikumiem un tā sniegto personas datu apstrādei tiktāl cik tas nepieciešams Preču pirkuma pienācīgai izpildīšanai:

 

   2.2.1. Pircēja informēšanai;

 

   2.2.2. Preču pārdošanai un piegādei;

 

   2.2.3. Pircēja identificēšanai.

 

2.3. Lai kļūtu pa Reģistrētu Pircēju, jāaizpilda Interneta veikalā pieejamā reģistrācijas forma un jāapstiprina Pirkšanas Noteikumi. Pamatojoties uz reģistrācijas formā iesniegtajiem datiem, šai personai tiek piešķirts Reģistrēta Pircēja statusus, izveidojot Reģistrēta lietotāja profilu ar lietotāja vārdu un paroli, kā arī tiesībām izmantot īpašus Interneta veikala piedāvājumus. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu piekļuves datu drošu glabāšanu, nepieļaujot to nonākšanu trešo personu rīcībā.

 

2.4. Aizpildot reģistrācijas formu Pircējs iesniedz sekojošus datus: vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasts, kā arī ievada lietotāja paroli un to apstiprina.

 

2.5. Piekrītot Interneta veikala Noteikumiem, Pircējs piekrīt sniegto personas datu apstrādei sekojošiem mērķiem: 

 

   2.5.1. Pircēja informēšanai;

 

   2.5.2.Pircēja identifikācija;

 

   2.5.3. Preču pārdošanai;

 

   2.5.4. Pasūtījumu piegādei;

 

   2.5.5. Pasūtījumu vēstures saglabāšanai (tikai Reģistrētiem Pircējiem)

 

   2.5.6. Līzinga kompānijas piesaistei (nepieciešamības gadījumā)

 

   2.5.7. Interneta veikala darbības kvalitātes uzlabošanai;

 

   2.5.8. Tirgus pētījumu veikšanai.

 

2.6. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Preces ir nodotas Pircējam normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un tiek sniegti ar Precēm saistītie pakalpojumi, ja tādi paredzēti, un Pircējs pilnībā ir norēķinājies par saņemtajām Precēm un ar tām saistītajiem sniegtajiem pakalpojumiem.

3.1. Preču cenas Interneta veikalā ir norādītas eiro, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Cenā ir iekļauta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme (PVN).

 

3.2. Cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas. Preču piegādes cena tiek norādīta atsevišķi, veicot Pasūtījumu.

 

3.3. Interneta veikalā norādītās Preču cenas var atšķirties no cenām veikalos.

 

3.4. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pirkuma izdarīšanas brīdī. 

 

3.5. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Preču cenas.

 

3.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā vai Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu ar Pircēju sazināsies Pārdevēja klientu konsultants, lai vienotos par Preču nomaiņu vai rastu situācijai atbilstošu risinājumu.

 

3.7. Ja pirms Preču nosūtīšanas tiek konstatēts, ka kāda Prece ir nepietiekošā daudzumā un to nevar aizvietot, tad nepietiekamā Prece vispirms tiek nodrošināta tiem Pircējiem, kuri veikuši Pasūtījumu pirmie. Ar Pircējiem, kuriem Prece nevar tikt piegādāta, sazināsies Pārdevēja klientu konsultants un piedāvās preci aizstāt ar līdzvērtīgu vai arī atgriezt Pircējam Preces samaksāto vērtību.

 

3.8. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, bet Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

4.1. Pircēja pienākums ir ievērot Preču pirkuma procesa soļus, aizpildot un pārbaudot katrā solī pieprasīto informāciju, kā arī pārliecināties par Pirkuma grozā ievietoto Preču pareizību un daudzumu.
4.2. Pasūtījums tiek veikts pievienojot Preces “Iepirkuma grozam”.  Pirkuma groza saturs ir redzams uzklikšķinot uz pogas „Apskatīt grozu“.  Pirkuma noformēšana notiek uzklikšķinot uz pogas “Veikt Pasūtījumu”. 
4.3. Nospiežot pogu „Turpināt noformēt pirkumu“,  tiek piedāvāta iespēja, piereģistrēties kā jaunam Pircējam, Autorizēties – ienākt Reģistrēta Pircēja profilā (ja tas līdzi šim vēl netika izdarīts) un pabeigt pirkumu, vai veikt izvēlēto Preču pirkumu kā Nereģistrētam Pircējam (viesim) norādot visu nepieciešamo informāciju.
4.4. Pasūtījuma noformēšanas procesā ir jāizvēlas piegādes veids.
4.5. Ja Pircējam rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar Pasūtījumu veikšanu vai citām darbībām Interneta veikalā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju.
4.6. Ja Pircējs izvēlas Preču pasūtīšanu veikt izmantojot citus veidus, piemēram elektronisko sakaru līdzekļus (tālruni vai e-pastu), Pircējs uz viņa norādīto e-pastu saņem Pārdevēja izrakstītu rēķinu, saskaņā ar kuru apmaksā rēķinā norādīto Preču summu vai Pārdevēja avansu. 
4.7. Pārdevējs var atteikties apstiprināt Pircēja Pasūtījumu, ja Pircējs neizpilda visus Preču Pasūtījuma nosacījumus, Pārdevējam nav Prece, kuru vēlas iegādāties Pircējs, vai citu iemeslu dēļ. Ja Pārdevējs atsakās apstiprināt Pircēja veikto Pasūtījumu, Pircēja samaksātais avanss tiek atmaksāts Pircējam. 

5.1. Interneta veikalā ir pieejamie Pasūtījumu apmaksas veidi:
 

 – ar interneta banku;

ar maksājumu karti ;   

ar citiem maksājumu veidiem;
 
– ar Pārdevēja, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, izsūtītu Preču iegādes avansa rēķinu;

  ar apmaksu Preču piegādes brīdī, Pircēja norādītajā adresē.
5.2. Ja Pārdevējs konstatē cenas kļūdu Pircējam izsniegtajā rēķinā, tas nekavējoties par to informē Pircēju, ja Pircējs ir veicis Pasūtījumu saskaņā ar kļūdaini norādīto cenu. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par cenas kļūdu saņemšanas, atcelt Pasūtījumu vai atkārtoti apstiprināt Pasūtījumu par pareizo cenu. Ja Pircējs atsakās atkārtoti apstiprināt Pasūtījumu par pareizo cenu, tiek uzskatīts, ka Pircējs atteicies no Līguma izpildes un Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atmaksā Pircēja samaksāto naudas summu. 
5.3. Pārdevējs var pieprasīt, lai Pircējs par konkrētām Precēm samaksā avansu, kura apmērs norādīts Pasūtījuma veikšanas laikā vai Pārdevēja atsūtītajā rēķinā. Pasūtījuma izpildīšana tiek sākta tikai tad, kad ir samaksāts avanss (izņemot gadījumus, kad Pircējs samaksā visu Preces cenu). Atlikušo summu Pircējam jāsamaksā Pasūtījuma rēķinā noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs nesamaksā avansu noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir atteicies no Līguma un Pasūtījuma izpilde netiek izpildīta. 
5.4. Pēc Pirkuma apmaksas, Pirkuma apliecinošs dokuments, jeb Preču pavadzīme, tiek nosūtīta uz Pircēja Pasūtījuma formā norādīto e-pastu. Ja Prece tiek piegādāta ar Kurjeru, tad Preču pavadzīmi Pircējam nodod Kurjers.

 

 

6.1. Interneta veikalā veiktie Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulkst.10.00 līdz 17.00.
6.2. Reģistrētie Pircēji var iepazīties ar sava Pasūtījuma izpildes statusu savā lietotāja profilā, kā arī saņemt informāciju lietotāju profilā norādītajā e-pastā, savukārt, Nereģistrētie Pircēji par Pasūtījuma izpildi saņem informatīvu e-pastu.
6.3. Pārdevējs saglabā īpašumtiesības par Precēm līdz Pasūtījuma pilnai apmaksai un Preču nosūtīšanu Pircējam vai nodošanu Pircēja izvēlētam piegādātājam, ja Pircējs Preču piegādi organizē pats. Par Preču nejaušas sabojāšanas vai pilnīgas iznīcināšanas risku no Preču saņemšana brīža ir atbildīgs Pircējs vai Pircēja nodošanas izvēlēta piegādātāja laikā, ja Pircējs preču transportēšanu organizē pats. 
6.4. Preču piegāde tiek veikta uz Pircēja norādīto adresi Latvijas Republikas teritorijā, kuru Pircējs norāda pirms katra Pasūtījuma izveidošanas. Vienojoties ar Pārdevēju, iespējama piegāde arī ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Reģistrētiem Pircējiem, Preču piegādes adrese ir jānorāda reģistrējoties vai jāveic izmaiņas jau reģistrētajos datos, ja tādas paredzētas.
6.5. Preču piegāde tiek veikta tikai darba dienās, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādāk. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš informējot Pircēju, mainīt Preču piegādes laiku vai dienu.
6.6. Pārdevējs izsūta Pircējam Preces pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, skaitot no Pasūtījuma apmaksas saņemšanas dienas ar nosacījumu, ka Pasūtījumā norādītā Prece ir pieejama noliktavā. Ja Prece nav pieejama noliktavā, Pārdevējs informē Pircēju par ātrāko iespējamo Preces piegādes laiku vai arī  vienojas ar Pircēju par Preces aizvietošanu ar citu, līdzvērtīgu Preci
6.7. Par Preču piegādi jāmaksā piegādes maksa, tā ir atkarīga no Pircēja norādītā piegādes veida. Preču piegādes veidi: 
  – ar Kurjeru;
  – ar pašapkalpošanās pakomātu starpniecību, piemēram, Omniva, Latvijas Pasts, DPD, un tmldz.;
  – saņemšana uz vietas Pārdevēja veikalos, kuru adreses norādītas Interneta veikala sadaļā “Kontakti”;
6.8. Izvēloties Pasūtījumu saņemt ar Kurjeru uz Pircēja norādīto adresi, Preču piegādes dienā Kurjers sazinās ar Pircēju, lai informētu Pircēju par Preču piegādes laiku.
6.9. Izvēloties Pasūtījumu saņemt uz kādu no pašapkalpošanās pakomātiem, Pasūtījuma piegādes dienā Pircējs saņem informatīvu īsziņu no kurjerpasta, kurā ir norādīts pakomāta durvju atvēršanas kods.
6.10 Preču piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokumentu (pase vai personas ID) lai Pārdevējs vai Kurjers varētu Pircēju identificēt.
6.11. Ja Preču piegāde Pircējam nav iespējama, no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi un/vai mobilā telefona numuru, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti un Preču pirkums var tikt atcelts (par izņēmumiem tiek uzskatīti gadījumi, kad pirms Kurjera ierašanās norādītajā adresē, Pircējs ir vienojies ar Kurjeru par otro jeb atkārtoto piegādi nākošajā darba dienā, nemainot sākotnējo piegādes adresi). Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai rastu risinājumu:
  – Pārdevējs atceļ Pasūtījumu atmaksājot Pircējam par Precēm samaksāto Preču cenu, taču neatmaksā Preču piegādes cenu.
  – Pārdevējs veic atkārtotu piegādi. Par atkārtotu piegādi tiek iekasēta papildus maksa, par ko iepriekš Pircējs tiek informēts. 
6.12. Pirms Preču saņemšanas un parakstīšanās rēķinā/Preču pavadzīmē, Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt Preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Konstatējot, ka ir sabojāts tikai iepakojums, Pircējam ir pienākums par to ierakstīt piezīmi rēķinā/Preču pavadzīmē. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Preces tika piegādātas sabojātā iepakojumā, taču Preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst Līguma nosacījumiem un Preču piegāde ir veikta atbilstoši. 
6.13. Konstatējot bojājumu vai neatbilstību Pasūtījumam, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs. Ja piegādi veic Kurjers, par neatbilstību jāinformē arī Kurjers.
6.14. Konstatējot Preču kvalitātes un (vai) sortimenta neatbilstības Preces, kuras neatbilst kvalitātei un (vai) sortimentam, Pircējs neatstāj Preces pie sevis, izņemot gadījumus, kad trūkumus iespējams novērst, nemainot visu Preci. Par atteikšanos saņemt Preci un par konstatētajiem bojājumiem Pircējam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā/Preču pavadzīmē vai aizpildīt personas, kas piegādāja Pasūtījumu, izsniegtās formas. Ja tiek konstatēta Preču daudzuma neatbilstība, par Preču trūkumu Pircējam ir pienākums ierakstīt piezīmi rēķinā /Preču pavadzīmē vai aizpildīt personas, kas piegādāja sūtījumu, izsniegtās formas. 
6.15. Preču piegāde ar Kurjeru iekļauj Preču piegādi līdz dzīvokļa vai mājas ārdurvīm. Viens Pasūtījums tiek piegādāts tikai uz vienu piegādes adresi. 
6.16.Preču piegāde Latvijas teritorijā, ja Pasūtījuma summa pārsniedz 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro) ir bez maksas. Ja Pasūtījuma summa ir mazāka par 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro) un Pasūtījuma izmēri nepārsniedz 38x39x64 cm un 30 kg:
    – piegāde kuru nodrošina Kurjers  – 7,00 EUR;
    – piegāde ar pašapkalpošanās pakomātu starpniecību – 4,00 EUR;
    – izņemšana Pārdevēja veikalā – bez maksas.
6.17. Lielu izmēru Precēm – gultām, funkcionālām gultām, gultu redelēm un matračiem, netiek piemēroti punktā 6.16. rakstītie piegādes nosacījumi un izcenojumi. Par šo Preču piegādes izmaksām uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējs informē Pircēju pa tālruni vai sūtot informāciju uz klienta norādīto e-pastu. 
6.18. Pārdevējs objektīvu iemeslu dēļ (ražošanas iespējas, lieli piegādes apjomi, un tml.) var paildzināt piegādes laiku, iepriekš to saskaņojot ar Pircēju. 
6.19. Piegādājot Preces uz Pircēja norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai tās faktiski saņem Pircējs vai jebkura cita persona, kas atrodas norādītajā adresē un laikā. Ja Pircējs pats nevar saņemt Preces, taču Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas Pārdevējam par Preču piegādi neatbilstošai personai. Ja piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju. 
6.20. Nododot Preces, Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis, Pircējam par Precēm izsniedz divus rēķina/Preču pavadzīmes eksemplārus. Vienu no rēķiniem/Preču pavadzīmēm  Pircējs paraksta un atdod Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Ja Pircējs paraksta rēķinu/Preču pavadzīmi  bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka Preces kopā ar Preču instrukcijām un to Garantijas izziņām Pārdevējs ir atdevis Pircējam, Preces atbilst Pasūtījumā norādītajam daudzumam, kvalitātei un sortimentam (ieskaitot arī atbilstošu modeli, izmēru, krāsu, nav sasmērētas, atrodas atbilstošos iepakojumos) un Pircējs tās ir saņēmis. Pircējam var būt izsūtīts tikai elektroniskais rēķins/Preču pavadzīme uz Pircēja Pasūtījuma laikā norādītā elektroniskā pasta adresi, savukārt faktiskās rēķina/Preču pavadzīmes parakstīšanas vietā – Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis Pircējam var iesniegt parakstīšanai, izmantojot elektroniskās ierīces – tas tiek pielīdzināts faktiski parakstītam rēķinam/Preču pavadzīmei. 
6.21. Nesamaksājot atlikušo Preču cenu noteiktā termiņa laikā vai ja Pircējs nepamatoti atsakās vai izvairās saņemt Preces, Pārdevējam ir tiesības nepildīt savas uzņemtās saistības un nepiegādāt Preces tik ilgi, cik ilgi Pircējs kavējās norēķināties, savukārt Pircējam ir pienākums papildus atlīdzināt Pārdevējam nodarītos izdevumus par Preču glabāšanu noliktavā, aprēķinot 2,00 € (divus eiro) par katru kalendāro Preču uzglabāšanas noliktavā dienu no noteiktās Preču piegādāšanas dienas.

 

7.1. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu“ Pircējs, fiziska persona, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu līdz Preču piegādei vai laikā no Preču piegādes dienas. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumu Nr. 255 pantu Nr. 22.

 

7.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas. Ja Pircējs vienā Pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras tiek piegādātas atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci. Ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām daļām, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

 

7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam 14 dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis savu Pasūtījumu, jāaizpilda Atteikuma veidlapa (pieejama vietnē www.ptac.gov.lv), norādot veidlapā pieprasītos datus. Atteikuma veidlapu par Pasūtījuma Precēm var iesniegt to nosūtot uz e-pastu info@mieganams.lv (elektroniski parakstītu) vai pa pastu, ierakstītā vēstulē, uz adresi Mencu iela 24, Rīga, LV-1016, vai personīgi to iesniedzot Pārdevēja veikalos (veikalu adreses atrodamas Interneta veikala sadaļā “Kontakti”). Saņemot Pircēja Atteikuma veidlapu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam uz tā e-pastu apstiprinājumu par Atteikuma veidlapas saņemšanu.

 

7.4. Pārdevēja Preces – matrači, virsmatrači, spilveni ir higiēnas preces. Ja ir bojāts polietilēna iepakojums, maiņa un (vai) atgriešana, nav iespējama (ir spēkā matračiem bez aizsargājošā vai ar higiēniskā pārvalka).

 

7.5. Nepiemērotas kvalitātes vai kvalitatīvas Preces, kurām nepatīk to forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, tiek aizstātas vai atgrieztas saskaņā ar Latvijas Republikas apstiprinātajiem noteikumiem un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

7.6. Iesniedzot kvalitātes sūdzību, Pircējam ir jāiesūta nekvalitatīvā produkta fotoattēls. Ja Pircējs paziņo Pārdevējam par sūdzību vēlāk par norādīto termiņu un/vai neiesniedz Preces fotoattēlu, Pārdevējs neuzņemamas sūdzību atrisināt par labu Pircējam.

 

7.7. Atgrieztām vai apmainītām kvalitatīvām Precēm jābūt nebojātām, nezaudējušām savu komerciālo izskatu (etiķetes nav noņemtas un sabojātas, tekstila izstrādājumiem nav norautas vai sabojātas materiālu aprakstu un kopšanas instrukciju iešūtās etiķetes, aizsargplēves nav norautas vai sabojātas, utt.), un tās nedrīkst būt lietotas. Precei jāatdod oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādu saņēmis Pircējs, noteikti uzrādot Preces iegādes dokumentu un citus Preces piederumus/aksesuārus, ja tādi paredzēti. Ja Prece nav pilnas komplektācijas, tā ir bojāta, netīra vai nav pareizi iesaiņota, Pārdevējam ir tiesības Preci nepieņemt, nemainīt un neatgriezt naudu, ko Pircējs samaksājis par Preci.

 

7.8. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, preču nozaudēšanas vai sabojāšanas riska nodošanu patērētājam gadījumos, kad pārdevējs nosūta preces pircējam, preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet pircējam, kad viņš vai persona, kas nav pārvadātājs, pieņem Preces. Ja Preces tika nodotas Pircēja izvēlētam pārvadātājam un Pārdevējs nav piedāvājis šādu piegādi, šajā pantā paredzētais risks pāriet Pircējam, kad Preces tiek nodotas pārvadātājam.

 

7.9. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

 

7.10. Par atbilstošu Preces iesaiņošanu (maisā vai kastē), lai to varētu atgriezt Pārdevējam, ir atbildīgs Pircējs. Preces atgriešanas izdevumus sedz Pircējs, ja nu vienīgi Pārdevējs norāda citādāk. 

 

7.11. Preces, kuras tika izgatavotas saskaņā Pircēja iesniegto specifikāciju vai tika izgatavotas, piemērojot Pircēja individuālajām vajadzībām (piemēram, nestandarta izmēri, pārvalka krāsa, gulta ar izvēlētu audumu un kājām, un tml.), kā arī Preces, kuru maiņas vai atgriešanas iespējas neparedz normatīvie akti vai kurus iespējams mainīt vai atgriezt tikai ar Pārdevēja piekrišanu, nevar mainīt vai atgriezt, izņemot gadījumus, ja Pārdevējs norāda citādāk. 

 

7.12. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preču saņemšanas, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam veikalos (adreses pieejamas Interneta veikala sadaļā ”Kontakti”) vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu Preču atgriešanas termiņa beigām.

 

7.13. Nauda par atgrieztām, nepiegādātām vai nekvalitatīvām Precēm tiek pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika apmaksāts Pasūtījums, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Atteikuma veidlapas saņemšanas un izskatīšanas brīža. Ja maksājums tika veikts skaidrā naudā, Pircējam ir jānorāda savs bankas konta numurs uz kuru tiks pārskaitīta par Preci samaksātā nauda. Nauda par akcijas Preces, vai precēm ar atlaidi, tiek atmaksāta atbilstoši akcijas vai atlaižu Preču cenai par kādu tās tika iegādātas.

 

7.14. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

8.1. Pārdevējs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kvalitatīvi, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja profesijai noteiktos standartus, kritērijus un ētikas normas.
8.2. Pārdevējam ir tiesības Pakalpojuma sniegšanā piesaistīt savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus.
8.3. Pārdevējs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Pircējam saskaņā ar Noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumos.
8.4. Pārdevējs vienmēr centīsies nodrošināt Pasūtījuma piegādi bez kļūdām un tādā komplektācijā kā izvēlējies Pircējs.
8.5. Ja Pārdevējs nevar izpildīt kādu no Noteikumos ietvertajiem izpildes nosacījumiem (termiņš, apjoms, kvalitāte u.c.), tas savlaicīgi informē Pircēju, sazinoties pa Pircēja norādīto telefona numuru vai e-pastu, norādot iemeslus un piedāvājot izdarīt grozījumus Pasūtījuma vai Noteikumu nosacījumos. Risinājums tiek rasts atbilstoši situācijai abpusēji vienojoties Pircējam un Pārdevējam.
8.6. Pārdevējs nevar 100% garantēt, ka Interneta veikals darbosies nepārtraukti, bez kļūdām vai traucējumiem, Pārdevējam ir tiesības, bez iepriekšēja paziņojuma, apturēt, pārtraukt vai mainīt Interneta veikala darbību (pilnībā vai daļēji), tādējādi uzņemoties atbildību par gadījumiem kad Interneta veikals nedarbojas vai darbojas ar kļūdām vai traucējumiem.
Pircējs nedrīkst traucēt Interneta veikala darbībai, censties apiet drošību, izdarīt labojumus, ielauzties vai kā citādi iejaukties Interneta veikala darbībā vai jebkurā datorsistēmā, serverī, maršrutētājā vai jebkādā citā internetam pieslēgtā ierīcē. Pārdevējs ir darījis visu iespējamo, lai Interneta veikalā ievietotā informācija nesaturētu vīrusus vai inficējošus kodus un Interneta veikala apmeklēšana būtu droša Pircējiem, tomēr tas negarantē, ka kāds no Interneta veikalā ievietotā satura nesatur vīrusus vai kodus. Pircējs ir atbildīgs par to, lai veiktu pietiekamus pasākumus un vīrusu pārbaudes (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), kas atbilstu Pircēja konkrētajām datu ievades un izvades drošības un uzticamības prasībām.
8.7. Ja Interneta veikalā ir norādes uz citu personu mājas vietnēm, Pārdevējs negarantē, ka informācija, kuru iespējams apskatīt, apmeklējot šīs mājas vietnes, ir pareiza, izsmeļoša vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizumu, izsmeļošo un precīzo saturu ir atbildīgas trešās personas. 
8.8. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma nepildīšanu un (vai) preču nepiegādāšanu vai nokavētu piegādi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un saprātīgi paredzēt Līguma noslēgšanas laikā un nevarēja novērst šķēršļu un to seku rašanos. Ja norādītie apstākļi ilgst vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, puses ar savstarpēju vienošanos var pārtraukt Līgumu. 
8.9. Interneta veikalā sniegto informāciju ir aizliegts kopēt un publicēt bez SIA “Miega Nams” rakstiskas piekrišanas.

9.1. Garantijas termiņš tiek rēķināts sākot no Preces piegādes dienas vai nodošanas Pircējam dienas, ja tas preci saņem pats. 
9.2. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja ir saglabāts pirkuma apliecinājuma dokuments (čeks, pavadzīme, pasta apmaksas kvīts) un Prece ir izmantota tikai tam paredzētajam mērķim.
9.3. Garantijas nosacījumi nav spēkā ja bojājumi ir radušies lietotāja vainas dēļ:
   9.3.1. Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts Preces lietošanas instrukcijā;
   9.3.2. dabiska nolietojuma gadījumos;
   9.3.3. Prece ir bojāta vai modificēta bez Pārdevēja ziņas;
   9.3.4. Prece ir kopta nepareiziem līdzekļiem;
   9.3.5. Prece bojāta dažādu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, netīrumi, mitrums, triecieni, nepiemērotas uzglabāšanas un lietošanas gadījumos radies pelējums.
9.4. Preces lietošanas rekomendācijas, kopšanas un vispārējie garantijas apkalpošanas nosacījumi tiek izsniegti kopā ar Preci. Tempur produktu un gultu garantijas dokuments un lietošanas instrukcijas ir pievienota katram produktam atsevišķi.
9.5. Atgriežot Preci garantijas laikā, to stāvokli izvērtē ekspertu komanda, nosakot vai tā atbilst Preces lietošanas un garantijas nosacījumiem. Ja Preces ir atgrieztas, neievērojot nosacījumus, nauda par Preci netiek atgriezta. Pretējā gadījumā nauda par atgriezto Preci tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu 7 darba dienu laikā.
9.6. Jebkuram jaunam matracim vai mēbelēm, tāpat kā visām citām jaunām Precēm var būt specifisks aromāts, kurš rodas, izmantojot jaunus izejmateriālus. Tas nav kaitīgs cilvēka veselībai un pēc kāda laika pazūd. 

10.1. Piereģistrējoties Interneta veikalā, pirmajam Pasūtījumam tiek piemērota 10% atlaide. Precēm, kurām uz pirmā Pasūtījuma veikšanas dienu ir akcijas cena vai izpārdošanas atlaides, tiek piemērota lielākā atlaide, piemēram, ja Preces akcijas cena ir ar atlaidi -20%, tad šai Precei tiks piemērota 20% atlaide, nevis pirmā Pasūtījuma atlaide, kas ir mazāka.  Atlaides nesummējas.
10.2. Nākamajiem pirkumiem Interneta veikalā, tiek piemērota tā cena, kas norādīta pie izvēlētās Preces. Vislielākās atlaides Interneta veikalā ir Precēm, kas redzamas sadaļā “Izpārdošana”,  ja vien nav spēkā kāda akcija, kuras atlaides noteiktām Precēm ir lielākas.  Akcijas atlaides ir spēkā uz noteiktu termiņu, konkrētai kolekcijai, Preču grupai vai Precei. Izpārdošanas atlaides ir spēkā kamēr Prece tiek izpārdota.
10.3. Pircējam ar esošu klienta karti, pirmo reizi iepērkoties Interneta veikalā, arī tiek piemērota 10% atlaide. Nākamajiem pirkumiem Internetā veikalā, jebkurai Precei tiek piemērota klienta kartes atlaide – 10%. Ja Precei ir akcijas cena vai izpārdošanas atlaides, tiek piemērota lielākā atlaide, piemēram, ja Preces akcijas cena ir ar atlaidi -20%, tad šai Precei tiks piemērota 20% atlaide, nevis 10% klienta kartes atlaide.  Klienta kartes un izpārdošanas, akciju vai citas atlaides nesummējas.
10.4. Klienta karti var saņemt jebkurš pircējs,  kurš veicis un apmaksājis pirkumu “Miega Nama” veikalā vai Interneta veikalā par kopējo summa 300,00 EUR un vairāk. Klienta karti var saņemt “Miega Nama” veikalos, šajā vietnē norādītajās adresēs (skat sadaļu “Kontakti”). Lai saņemtu 10% atlaidi visām Precēm Interneta veikalā, klienta kartes numurs pēc tās saņemšanas, jāievada Interneta veikala klienta profilā, sadaļā “Profila informācija”. Sākot ar dienu, kad klienta kartes numurs tiek ievadīts laukā “Klienta karte” un saglabāts klienta profilā, Reģistrētais Pircējs var saņemt atlaidi -10% visām Preču grupām.

11.1. Līgumam tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības. 
11.2. Pārdevējs var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus, kuri Līguma dēļ izveidojas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas var samazināt Lietotājam sniegtās garantijas, bez Klienta piekrišanas un Klientam par to nepaziņojot. 
11.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, nepaziņojot par to iepriekš Klientam un bez atsevišķas Klienta piekrišanas. Konkrētam pasūtījumam tiek piemēroti Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi. 
11.4.v Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pircēju un Pārdevēju Līguma izpildes gaitā, Pircējs un Pārdevējs apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Nepanākot vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās.