PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīga informācija.
 1.1. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņiem, fiziskas personas tiesībām un aizsardzību, ko veic, apstrādājot fiziskas personas personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā un personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula).
1.2. Mēs nodrošinām saprotamu, caurskatāmu un godīgu fiziskas personas datu apstrādi, kā arī rūpējamies par personu privātumu un datu drošību. Mēs aicinām uzmanīgi iepazīties ar šīs Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums jebkādus savus personas datus.
1.3. Datu pārzinis, kas atbildīgs par personas datu apstrādi, par datiem ko interneta veikals www.mieganams.lv iegūst no fiziskām personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk tekstā “Persona”)  ir SIA “Miega Nams”, reģistrācijas numurs: LV40003873910, juridiskā adrese: Mencu iela 24, Rīga (turpmāk tekstā – “MN”).
1.4. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Personu. Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.5. MN ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka Personas dati tiek apstrādāti  un uzglabāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana.
2.1. Personu identificējošu informāciju MN iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot interneta veikala vietni un e-pastu.
2.2. Apmeklējot un izmantojot interneta veikalā sniegtos pakalpojumus, Persona piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem un kārtībai.
2.3. Persona ir atbildīga par to, lai iesniegtie Personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Personai ir pienākums nekavējoties paziņot MN par jebkurām izmaiņām iesniegtajos Personas datos. MN nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Personai vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Personas datu apstrāde un glabāšana.
3.1. MN var apstrādāt šādus personas datus:
  3.1.1. Vārdu, uzvārdu;
  3.1.2. Kontaktinformāciju: e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru;
  3.1.3. Darījuma datus: iegādātās preces, piegādes adresi un informāciju, cenas, maksājuma informācija, maksājuma veidu, kā arī pasūtījumu vēsturi;
  3.1.4. Datu pārlūkošanas vēsturi un uzvedību mieganams.lv tīmekļa vietnē;
  3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mieganams.lv vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai rakstiski sazinoties ar MN.
3.2. Papildus iepriekšminētajam, MN ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
  a) Persona ir devusi piekrišanu savu Personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b) Personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Persona, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Personas pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas;
  c) Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz MN attiecināmu juridisku pienākumu;
  f) Personas datu apstrāde ir vajadzīga MN vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Personas intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Persona ir bērns.
3.4. MN glabā un apstrādā Personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
  3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
  3.4.2. līdz brīdim, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MN un/vai Persona var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
  3.4.3. kamēr pastāv juridisks pienākums MN datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
  3.4.4. kamēr ir spēkā Personas piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie Personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem nesējiem un papīra vai elektroniskajiem dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos Personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
3.5. Lai nodrošinātu Personu pieprasīto produktu vai pakalpojumu saņemšanu, MN ir tiesības nodot nepieciešamos Personas datus sadarbības partneriem vai datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi MN uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem, līzinga kompānijām u.c. Datu nodošana ir objektīvi nepieciešama, lai MN varētu pienācīgi izpildīt Personu pasūtījumus un sniegt pakalpojumus.
3.6. Personas dati trešajām pusēm tiek nodoti tādā apjomā, lai MN spētu izpildīt savas likumīgās tiesības un intereses.
3.7. Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm un publiskām institūcijām, lai sniegtu informāciju tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā par jebkuriem no MN pieejamajiem Personas datiem, ņemot vērā attiecīgo pieprasījumu un tiesisko pamatojumu.
3.8. Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, lai aizstāvētu MN tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot MN tiesiskās intereses pret Personas iesniegtām prasībām.
3.9. Personas dati trešajām pusēm tiek nodoti, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret datu noplūdi, neatļautu piekļuvi un nesankcionētām Personas datu apstrādes darbībām.
3.10. Apstrādājot un glabājot Personas datus, MN īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu Personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Personas tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Personai ir tiesības:
  4.1.1. pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas atrodas MN rīcībā, t.i., izmantot Personas datu piekļuves tiesības;
  4.1.2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus Personas datus;
  4.1.3. regulā noteiktajos gadījumos, prasīt savu datu dzēšanu, bet tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek MN par pienākumu glabāt noteiktus Personu datus, kā arī gadījumos, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
  4.1.4. ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai MN uz laiku pārtrauc apstrādāt visus Personas datus;
4.2. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt, aizpildot formu klātienē veikalā, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu info@mieganams.lv. 4.3. Personai ir tiesības saņemt personīgos datus attiecībā uz sevi, kurus Persona ir sniegusi MN, un prasīt, lai MN nosūtītu šādus Personas datus citam datu pārzinim, ja tas tehniski ir iespējams.
4.4. Persona jebkurā brīdī var atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu uz info@mieganams.lv.
4.5. Dati, kas tika apstrādāti uz piekrišanas pamata, pēc piekrišanas atsaukšanas turpmāk vairs netiks apstrādāti, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats. 4.6. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes tiesiskumu, kuras pamatā ir pirms atsaukšanas sniegta piekrišana.

5. Sīkdatnes

5.1. Vientē www.mieganams.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē brīdī, kad Persona apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Šī teksta datne ir nekaitīga, tā nevar saturēt kaitniecisku kodu un to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi;
5.2. MN izmanto Google Analytics un Google tagu pārvaldības sistēmu;
5.3. Google Analytics ir tīmekļa vietnes statistikas rīks, kas apkopo datus par vietnes izmantošanu. Informācija tiek anonimizēta un tā ir pieejama tikai tīmekļa pārvaldniekam apkopotā veidā. Detalizētāka informācija par Google Analytics rīka darbību atrodama: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=lv&ref_topic=2919631 ;
5.4. Ja Persona vēlas, lai MN neiegūst informāciju par tās aktivitātēm tīmekļa vietnē, Personai jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://support.google.com/analytics/answer/181881 papildrīks. Šis papildrīks sazināsies ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz Google Analytics;
5.5. Google tagu pārvaldības sistēma ir skriptu apstrādes rīks, kas ļauj pārliecināties par to, ka Personas lietotais pārlūks ātri ielādē www.mieganams.lv tīmekļa vietni. Detalizētāka informācija par Google tagu pārvaldības rīku atrodama: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=lv.
5.6. Ja Persona vēlas, sīkdatnes var kontrolēt un dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad Persona apmeklēs vietni, turklāt, iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas MN tīmekļa vietnē nedarbosies;
5.7. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”;
5.8. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Personas datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, var iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Ja Personai ir radušies jautājumi vai sūdzības saistībā ar savu personas datu apstrādi, Persona var sazināties ar MN, izmantojot www.mieganams.lv vietnē norādīto MN kontaktinformāciju. MN izmantos informāciju, kuru Persona sniegs rakstiskā veidā, lai izskatītu Personas sūdzību un nosūtītu Personai atbildi.
6.2. MN nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tomēr iebildumu gadījumā, ja konkrētais jautājums ar MN netiek atrisināts, Personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13, Rīga, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv).
6.3. MN ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.mieganams.lv.